Fortbildningsdag om risk- och missbruk bland äldre

Måndag 21 november 2016, kl 9.00 – 16.00 arrangerar Vision Nolltolerans i samarbete med ÅHS en fortbildningsdag om risk- och missbruk bland äldre. Dagen riktar sig till personer som möter äldre i sitt arbete. Attityder till rusmedelsanvändning, samband med psykisk ohälsa, och framför allt hur vårdpersonal och andra som möter äldre i sitt arbete kan upptäcka och ta till tals problem samt vid behov motivera till vidare stöd och hjälp är ämnen som kommer att diskuteras.

Utbildare är Ragnar Rasmusson – specialistsjukskötare, vårdlärare och omvårdnadshandledare som arbetat inom äldreomsorg, psykiatri och missbrukarvård. Även lokala perspektiv inkluderas genom en serie korta presentationer av och diskussion med åländska aktörer om ämnet, med fokus på läget och resurserna på Åland.

Fortbildningsdagen är kostnadsfri för deltagare, men förhandsanmälan krävs. Anmälningar riktas till Anna Hannus senast fredagen 4.11.

Inbjudan med preliminärt program och mer information finns här.

Välkommen med!

Om ungas alkohol- och drogvanor i Sverige och Europa

För den som är nyfiken finns nu en första svensk rapport baserad på data från ESPAD-projektet – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, som samlar in uppgifter om 16-åringars alkohol- och drogvanor – tillgänglig. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har publicerat rapporten som jämför svenska ungdomars alkohol- och drogvanor med motsvarande data från övriga europeiska länder. Vissa uppgifter för enskilda länder presenteras också, och där finns Finland med.

En sak att reflektera över är att förväntade samband mellan riskuppfattning och konsumtion inte påvisats i den här undersökningen, särskilt vad gäller svenska ungdomar. I flera tidigare undersökningar, bland annat en motsvarande undersökning som genomförs i USA, har det konstaterats att förändringar i riskuppfattning skett parallellt med förändringar i konsumtion också bland ungdomar – att färre uppgett att de uppfattar användning av marijuana som riskabelt har t.ex. hängt samman med att fler använt drogen.

Ett sådant samband syns inte i de svenska ESPAD-data som redogörs för i rapporten: Riskuppfattningen bland svenska ungdomar har sjunkit vad gäller cannabis, men konsumtionen har enligt rapporten förblivit relativt låg; och medan riskuppfattningen vad gäller berusningsdrickande har hållits stabil bland svenska 16-åringar, har berusningsdrickandet minskat.

Intressant? Hela ESPAD-rapporten för år 2015, där uppgifter för samtliga länder (inklusive Sverige och Finland) finns att tillgå, finns den här (på engelska).

Lyckad prova-på-dag för högstadieungdomar

Vision Nolltolerans var den 16 september med och arrangerade en prova-på-dag för högstadieungdomar, med fokus på aktiva fritidssysselsättningar. Evenemanget var resultatet av ett samarbete mellan Vision Nolltolerans och Folkhälsan på Åland, Ålands Idrott, Rädda Barnen, och ett 30-tal föreningar som ställde upp och erbjöd aktiviteter.

Det var full fart i området runt WHA och Idrottsgården i Mariehamn fredagen den 16 september! Ungdomar erbjöds prova-på-aktiviteter från curling och innebandy till taekwondo och dans. Förutom idrottsföreningarna var bland annat Vision Nolltolerans, Folkhälsans ungdomsverksamhet, Rädda Barnen, Röda Korset, Regnbågsfyren, och fritidsledarna på plats för att träffa ungdomarna och informera om sin verksamhet. Vision Nolltolerans bidrog även med en tävling på temat alkoholens och tobakens skadeverkningar.

Syftet med dagen var att inspirera ungdomarna till att hitta nya, aktiva, meningsfulla fritidsaktiviteter som ett led i arbetet mot alltför mycket stillasittande och skärmtid. Att erbjuda ungdomar meningsfulla aktiviteter där en kan träffa nya vänner, trygga vuxna, och hitta sammanhang där en trivs är en viktig del i arbetet för att stärka ungas välbefinnande. I längden innebär tillgången till meningsfull fritidssysselsättning och goda sociala nätverk en skyddsfaktor mot risk- och missbruk – en av många bra orsaker till att arbeta för att alla unga ska ha tillgång till trygga, engagerande och hälsofrämjande fritidssammanhang.

Högstadieelever från Kyrkby, Övernäs, Strandnäs och Föglö deltog under prova-på-dagen – sammanlagt kring 600 ungdomar.

Även Ålands Radio var på plats under dagen – här kan du höra deras inslag!

wp_20160916_008

Dunderdans på WHA (ovan) avslutade prova-på-dagen.

Promille – en handbok om alkohol, snart i åländska väntrum

WP_20160831_002 (002)Vision Nolltolerans-kontoret fick en liten bokleverans tidigare under månaden, som vi tänkte dela med oss av under hösten. Promille – drick smartare är en handbok skriven av alkoholcoachen Anna Sjöström.

Anna är expert på förebyggande och riskreducering när det gäller alkohol, och skriver på ett roligt – och lättillgängligt – sätt om alkohol, riskbruk och beroende. Promille är en resurs för alla som vill lära sig mer om alkoholbruk, har funderingar kring sin egen alkoholkonsumtion, eller är orolig för någon annan, och täcker frågor som: Vad är ”riskbruk” – eller hur mycket kan en egentligen dricka utan att riskera att få alkoholproblem (tips: det är mindre än de flesta tror)? Hur fungerar beroende? Och vad gör en om någon i ens närhet har problem?

Vi har tänkt att boken kan finnas tillgänglig i väntrum, föreningslokaler, och andra platser där människor kanske samlas en stund här på Åland, och börjar under hösten dela ut våra kopior.

Finns det någonstans du tycker boken borde finnas? Hör gärna av dig till oss på Vision Nolltolerans!

Suzann Larsdotter föreläste om hbtq och missbruk under Åland Pride

Suzann 19.8.2016Fredagen 19 augusti gav Suzann Larsdotter, inbjuden av Vision Nolltolerans, en lunchföreläsning om risk- och missbruk i hbtq-perspektiv i Kaptenssalen på Hotell Arkipelag. Föreläsningen arrangerades inom ramen för årets Åland Pride, och lockade ca. 30 personer.

Suzann, som forskat om bland annat hbt-kvinnors alkoholanvändning, berättade bland annat om förhållandena mellan rusmedel, sexualitet och normer, och hur minoritetsstress kan hänga ihop med rusmedelsanvändning och missbruk. Hon lyfte också frågor om hur hbt-personer bemöts inom vården, där det (som i samhället i stort) ofta antas att alla är heterosexuella cispersoner, och hur detta kan försvåra för hbt-personer som t.ex. söker hjälp för ett missbruk.

För den som vill veta mer om ämnet ger t.ex. Folkhälsomyndighetens rapport Hälsa på lika villkor (2006) en översikt av statistik kring hbt-personers hälsa – och rusmedelsanvändning. Rapporten ”Alkohol spelar roll – en studie i hbt-kvinnors alkoholbruk” av Suzann Larsdotter kan beställas från RFSL.

COPE-träffar för föräldrar med barn i åldern 3-7 år

Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter COPE-bild Ålandoch fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Varje lektion är organiserad, har ett tema och leds av två utbildade COPE-handledare. COPE (Community Parent Education Program) är ett erkänt fungerande utbildnings-program som ger verktyg för föräldrar att kommunicera med sina barn. COPE arrangeras av Vision Nolltolerans och Folkhälsan på Åland i samarbete med ÅHS.

FÖR VEM: Familjer med barn i åldern 3-7. COPE fungerar bäst om två vuxna från varje familj kan delta – men det går också väldigt bra att delta om man är själv! Barnpassning erbjuds under kurstillfällena.

NÄR: Kursen omfattar åtta tillfällen med start tisdagen 20.9 kl. 18:00-20:00. Sedan fortsätter träffarna en gång i veckan samma tid och samma plats t.o.m. 8.11.

VAR: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn (Skeppargatan 11)

HUR: Anmäl Ert deltagande till Anna per telefon 0457 34 47 947 eller via e-post anna.hannus@folkhalsan.ax senast 16.9.

PRIS: Kursen är gratis, och vi bjuder på fika! Men observera att det bara finns ett begränsat antal platser!

MERA INFO: Förfrågningar riktas till Anna (kontaktuppgifter ovan). Information om COPE fås också från www.svenskacope.se.

Att sluta röka lönar sig även för äldre

Många känner nog till att det finns gott om forskning som visar på fördelarna med tobaksfrihet, och fördelarna med att sluta röka i yngre åldrar vad gäller hälsa och livslängd. Nu finns även ny forskning som visar att betydliga fördelar med att sluta röka kvarstår även på äldre dagar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanfattar på sin hemsida tre artiklar som publicerats som ett resultat av en undersökning genomförd av CHANCES – ett konsortium som fokuserar på hälsa och åldrande, och där THL ingår.

Undersökningen visade bland annat att över 60 år gamla rökare löper en dubbelt så stor risk att dö än personer i samma ålder som aldrig rökt, medan risken att dö för personer som slutat röka är betydligt mindre: 1,3 gånger större än för dem som aldrig rökt. Skillnaderna i risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar mellan äldre rökare och äldre icke-rökare var liknande. Att sluta röka lönar sig alltså oberoende av ålder!

På Åland erbjuder Tobakskampen vid ÅHS professionell hjälp och stöd för tobaksanvändare som vill sluta.

THLs artikel, med länkar till de tre studierna, finns här.